Richa M. Lomash, Oleg Shchelochkov, Randy J. Chandler, Charles P. Venditti, Anne Pariser, and Elizabeth Ottinger